Search Result of "โรคฉี่หนู"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาวะความชุกของโรคฉี่หนูในพื้นที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช โชติช่วง, Imgนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, Imgนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, Imgนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของน้ำท่วมปี 2554 ที่มีต่อโรคฉี่หนู (Leptospirosis) และโรค Trypanosomoses ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างวิการในไตและระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคฉี่หนูในโคจากจังหวัดที่มีความชุกของโรคต่ำในประเทศไทย

Img
Img

Researcher

นาง นุช โชติช่วง

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Zoonoses, Food Hygiene

Resume

Img

Researcher

นางสาว ผกาวดี พงษ์เกษ

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Histochemistry ,lectin histochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทยศาสตร์, จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

นางสาว นภสร เผ่าชูศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย วิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Verterinary Diagnostic Pathology

Resume