Search Result of "โรคความดันโลหิตสูง"

About 17 results
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษาและสาธารณสุข

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physiology of Exercise, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Public Health, Health Education and Beharioral Sciences, Health Behavior Modification Program, Community Health

Resume

Img

Researcher

ดร. วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิจัยเชิงคุณภาพ , อนามัยชุมชน , การดูแลเด็กปฐมวัย

Resume

Img

Researcher

ดร. วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ความเสี่ยงต่อสุขภาพ(บุหรี่ สุรา ยาเสพติด) , โรคไม่ติดต่อ (เบาหวาน อุบัติเหตุ ผู้สูงอายุ), ระบบบริการสุขภาพ (District Health System)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้เขียน:Imgสุภรณ์ สุขพรั่งพร้อม

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ใน จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ ธีรกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวาสุกรี เชวงกูล

ประธานกรรมการ:Imgนางสิริพันธุ์ จุลกรังคะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ตัวแบบการพยากรณ์จำนวนครั้งการมารับบริการของผู้ป่วยนอกรายเดือนในโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้เขียน:Imgชนะ เอี่ยววัฒนพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์, Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์, Imgนายชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคธาวุธ ศรียา, Imgจตุรงค์ เหมรา, Imgณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์, Imgประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, Imgมยุรี ถนอมสุข, Imgยอดฟ้า มีมานาน, Imgวาสนา คุณาอภิสิทธิ์, Imgศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร, Imgสมิช บัตรเจริญ, Imgสุพรทิพย์ พูพะเนียด, Imgอำนวย สอิ้งทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.