Search Result of "โรคข้อ"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาตัวบ่งชี้ชีวภาพของโรคข้อเสื่อม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (7) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าในการค้นหายีนโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นำมาใช้ศึกษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องหมายดีเอนเอไมโครแซทเทิลไลท์และสนิปในการวิเคราะห์ linkage analysis ในสุนัขที่มีปัญหาโรคข้อสะโพก

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบแหล่งที่มาและวิธีการเลี้ยงเซลต้นกำเนิดของสุนัขเพื่อการผลิตเซลกระดูกอ่อนในการรักษาโรคข้อเสื่อม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤดี เกษมสันต์, อาจารย์, Imgดร.มนชนก วิจารสรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

12