Search Result of "โรคกาฬโรคเป็ด ชุดตรวจสอบ วัคซีน"

About 2 results
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคเป็ด และชุดตรวจสอบที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างการติดเชื้อตามธรรมชาติกับการได้รับวัคซีน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์แพทย์, เชื้อไข้หวัดนก

Resume