Search Result of "โรคกาบใบแห้ง"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยไคตินในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวโดยชีววิธี

ผู้เขียน:Imgเพชรพิกุล วางมูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ภัชราพร วงศ์วิฑูรยาพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการยับยั้งการเติบโตของราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าวและราก่อโรคชนิดอื่น

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การลดโรคกาบใบแห้งและเพิ่มผลผลิตของข้าวโดยการใช้แบคทีเรียเอื้อประโยชน์

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องดื่มเกลือแร่ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียย่อยไคตินในการเพิ่มผลผลิตและชักนำให้ต้นข้าวต้านทานโรคกาบใบแห้งสาเหตุจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน"

หัวเรื่อง:การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยไคตินต่อการเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว การงอกและการเจริญครอบครองรากของกล้าข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี"

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเชื้อราแบคทีเรียที่ย่อยไคตินต่อการเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว การงอกและการเจริญครอบครองรากของกล้าข้าว

12