Search Result of "โรคกาบใบแห้ง"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยไคตินในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวโดยชีววิธี

ผู้เขียน:Imgเพชรพิกุล วางมูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ภัชราพร วงศ์วิฑูรยาพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของสารสกัดหยาบจากไลเคนเขตร้อนต่อการยับยั้งการเติบโตของราก่อโรคกาบใบแห้งของข้าวและราก่อโรคชนิดอื่น

Img

ที่มา:การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน

หัวเรื่อง:การลดโรคกาบใบแห้งและเพิ่มผลผลิตของข้าวโดยการใช้แบคทีเรียเอื้อประโยชน์

Img
Img
Img

Researcher

นาง พิมใจ กาฬภักดี

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชไร่/วิจัยชุมชน/ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยธูปฤาษีในระบบดินสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช

12