Search Result of "โภชนเภสัช"

About 49 results
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าของผลผลิตร่วมจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเพื่อการผลิตสารโภชนเภสัชที่มีสมบัติปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคงตัวระหว่างการเก็บรักษาของระบบนำส่งชนิดมัลติเฟสสำหรับนำส่งสารโภชนเภสัชและอาหารเพื่อสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไขและแยกสารโภชนเภสัชจากกากหม้อกรองโรงงานน้ำตาลเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นงพงา จรัสโสภณ, อาจารย์, Imgนายกิตติวุฒิ เกษมวงศ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก-สสว.: การผลิตสารโภชนเภสัชจากผลพลอยได้ของกระบวนการทำให้น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทางกายภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การสกัดและฤทธิ์เชิงหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสมดุลภูมิคุ้มกัน และโรคเบาหวานของสารสกัดจากเปลือกถั่วเขียว (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูงเอนกประสงค์ เพื่อผลิตสารมูลค่าสูงจากผลผลิตทางการเกษตร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

123