Search Result of "โภชนาการ"

About 1650 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 4 : การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพของโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับทารกและเด็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4 : การขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต

หัวเรื่อง:การพัฒนาโจ๊กไก่กึ่งสำเร็จรูปสำหรับทารกและเด็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบทของอาเซียน)

หัวเรื่อง:ปริมาณโพลีแซคคาไรด์ และ ใยอาหาร ในเห็ดป่า 6 ชนิดจากภาคอีสานของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:คุณสมบัติในการต้านการก่อกลายพันธุ์และต้านอนุมูลอิสระ ในผลไม้ส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:คุณค่าทางโภชนาการของแกงไทยภาคเหนือที่นิยมบริโภค

Img

ที่มา:วารสารโภชนาการ

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่

Img

ที่มา:วารสารโภชนาการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากนำนมข้าวยาคูผง

Img

ที่มา:วารสารโภชนาการ

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการฆ่าสัตว์โดยวิธีฮาลาลต่อระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในเลือดไก่

Img

การประชุมวิชาการ

ข้าวโภชนาการสูง (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โภชนาการที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ (2012)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าของการพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กไทย

Img

ที่มา:วารสารโภชนาการ

หัวเรื่อง:กลไกการออกฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีต่อการต้านการอักเสบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากถั่วเหลืองเพาะงอก

Img

ที่มา:โภชนาการ'48

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตคุกกี้เห้ดและการทดสอบการยอมรับ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการ '48

หัวเรื่อง:การสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มแม่บ้านด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณแร่ธาตุของอาหารพื้นบ้านในภาคเหนือ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:บทสรุปเส้นทางสู่การพัฒนาขนมทางเลือกเพื่อสุขภาพเด้กเชิงอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:วารสารโภชนาการ

หัวเรื่อง:ผลของนำมันมะพร้าวและนำมันรำข้าวต่อระดับไขมันในเลือดหนูทดลอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th Thailand Congress of Nutrition 2013)

หัวเรื่อง:ผลของการเพาะงอกต่อสารอาหารและความสามารถในการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง

12345678910...