Search Result of "โปรไบโอติก"

About 197 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

Saccharomyces boulardii โปรไบโอติกยีสต์ (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgอัญชุลี ทองจับ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเม็ดเชื้อโปรไบโอติกโดยวิธีเอ็นแคปซูเลชันสำหรับอาหารไก่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องดื่ม และไอศกรีม พลังงานต่ำ ที่มีโปรไบโอติก เพื่อผู้สูงอายุ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาน้ำผักผงที่มีโปรไบโอติกแลคติกแอซิดแบคทีเรียและเสถียรภาพระหว่างการเก็บรักษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรรณทิชา ลาภศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910