Search Result of "โปรโตซัว"

About 28 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจและทดสอบหาพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโปรโตซัวสาเหตุโรคมาลาเรีย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.อุมาพร ทาเสนาะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาชนิดและปริมาณของโปรโตซัวในแหล่ง รองรับน้ำทิ้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgสุดาพรรณ์ สัตย์พานิช

ประธานกรรมการ:Imgนายบพิธ จารุพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตยา เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจเชื้อโปรโตซัวและปาราสิตในเลือดของสุนัขในเจตจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, Imgเสาวนิตย์ ทิพย์เสวก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Survey of 185 blood samples of pet dogs from Samut-Prakan province were examined for blood protozoa and blood parasites. The percentages of infection were Babesia canis 7 samples (3.75%), Hepatozoon canis 4 samples (2.16%), Ehrlichia canis 26 samples (14.05%) and microfilaria 25 samples (13.51%). The mixed infections were also found as follow, Babesia canis and Ehrlichia canis 2 samples (1.08%), Hepatozoon canis and Ehrlichia canis 1 sample (0.53%), Hepatozoon canis and microfilaria 1 sample (0.53%), Ehrlichia canis and microfilaria 7 samples (3.78%) and Babesia canis, Ehrlichia canis and microfilaria 1 sample (0.53%). Age of animals at the time of the survey (Single and Mixed) was 2 years to 5 years.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 025, Issue 1, Jan 91 - Mar 91, Page 75 - 82 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตราการตรวจพบปรสิตโปรโตซัวในมูลสุกร จากฟาร์มเลี้ยง

ผู้เขียน:Imgศุภชัย ซอหะซัน

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันต์ ศรีขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ผลิตภัณฑ์ hydrothermal starch ทดแทนหางเนยผงในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตในสุกรอนุบาล

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบภาคสนามเพื่อศึกษาอัตราฝากติดจากการย้ายฝากตัวอ่อนแช่แข็งโคนมซึ่งผลิตโดยกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยวิธี พาสเจอร์ไรซ์, ฉายรังสี, และอบนึ่งฆ่าเชื้อต่อดัชนีการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโตในหนูแรทสายพันธุ์ Sprague-Dawley

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบการทำให้อาหารปราศจากเชื้อที่มีผลกระทบต่อค่าโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกของหนูแรท Sprague-Dawley

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกจากที่หลบซ่อนของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina ที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ เมื่อมีและไม่มีอาหารสำเร็จรูป

Img

ที่มา:The 50 th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31-Feb 2, 2012)

หัวเรื่อง:การตรวจหาเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคทางโมเลกุล

Img

ที่มา:สัตวแพทยสาร

หัวเรื่อง:การตรวจพบเชื้อโปรโตซัวกรีการีนที่มีลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้องชนิดใหม่ในกุ้งขาวแปซิฟิกเลี้ยงที่แสดงอาการขี้ขาวในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:โปรโตซัวเกเกอรีนชนิดใหม่ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคขี้ขาวในกุ้งขาวเลี้ยง ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์

Img

ที่มา:Journal of Environmental Research

หัวเรื่อง:การเฝ้าสังเกตการตรวจติดตามคุณภาพนำในคลองเจดีย์บูชาจังหวัดนครปฐมโดยใช้แพลงค์ตอนพืช โปรโตซัว และสัตว์หน้าดินเป็นดัชนีชี้วัด

Img
12