Search Result of "โปรแกรมการเรียนรู้"

About 19 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้บีจีเนียส (B-genius)ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา 2553 (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภารดี(วิภาสิริ) กล่อมดี(ทิวสมบุญ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนิพาภรณ์ คงบางพระ, Imgนางสาวกิติศาอร พรมแก้ว, Imgนางสาวนันทิภา หอมนาน, Imgนางสาวบุษรา รักสกุล, Imgนางสาวมินตรา สิงหนาค, Imgนางสาววรรณวิษา เภาวิเศษ, Imgนางสาวสุพัตรา ฝ่ายขันธ์, Imgนายไตรรัตน์ รัตนเดช, Imgนายภาสวิชญ์ หลาวมา, Imgผศ.รุจิราพร รามศิริ, Imgผศ.แสงเดือน เจริญฉิม, Imgผศ.อุทัยวรรณ แสงเสถียร

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลการใช้โปรแกรมการเรียนรู้บีจีเนียส (B-genius)ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภารดี(วิภาสิริ) กล่อมดี(ทิวสมบุญ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง:ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน 1

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โปรแกรมมัลติมีเดียเรียนรู้ด้วยตนเอง : ภาษาญี่ปุ่นการท่องเที่ยว 2

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา การมีความเป็นผู้นำตนเอง การรู้จักเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจ การวางแผนตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวิน

ผู้เขียน:ImgSuthathip KRAWKRIENG

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองในการคัดแยกขยะและบำบัดน้ำเสีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgภัทรา คำดา

ประธานกรรมการ:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgภมร วิยะรัตน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้เขียน:Imgกุลธิดา อนันต์หน่อ

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPanomporn Phoomchan

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgอิษยา นาคนาวา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการรูปแบบการเรียนแบบกระตือรือร้นที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำ ระดับชั้

ผู้เขียน:Imgรัฐกานต์ ปลื้มบางพลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมพัฒนาการเรียนรู้โดยบูรณาการแบบการเรียนแบบ TGT (Teams Games Tournaments) ที่มีต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาส

ผู้เขียน:Imgสิทธิกร รัตนวารินทร์ชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง ภารดี(วิภาสิริ) กล่อมดี(ทิวสมบุญ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, พันธุวิศวกรรม, การบำบัดด้วยยีน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgกุมารี ผลภาษี

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีบุษย์ ศรีไชยจรูญพง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การบริหารสาธารณสุข สมุนไพร งานวิจัยในชุมชน

Resume