Search Result of "โปรแกรม Pathfinder"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในเชิงสมรรถนะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (21)

Img

งานวิจัย

การออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อความปลอดภัย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนัฎฐวิกา จันทร์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (11)

Img

Researcher

นาย ประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การคำนวณออกแบบและงานตรวจทดสอบในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล , Machine Design, ICE , Machinery

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Fire protecion, Fluid mechanics

Resume