Search Result of "โปรแกรม"

About 1762 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

โปรแกรมเสริมนันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suvimol TANGSUJJAPOJ,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

โปรแกรมเทคโนโลยีสะอาดโดยระบบผู้เชี่ยวชาญ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรม "เครื่องวัดค่าความกรอบ" (2002)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ที่มา:โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เกมส์ฟิสิกส์ทะลุอวกาศ

Img

ที่มา:โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:เกมส์ฟิสิกส์ทะลุอวกาศ

Img

ที่มา:โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:กะทิข้น

Img
Img

ที่มา:The European Commission ภายใต้โปรแกรม Thailand-EC Cooperation Facility (Phase II)

หัวเรื่อง:เครื่องมือคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมการประเมินและจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารไทยอันเป็นการผลักดันเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยภายใต้โปรแกรม The Visiting Foreign Research (Visiting Assistant Professor) of Hokkaido University ภายใต้หน่วยงาน The Field Science Center for Northern Biosphere , Hokkaido University, Japan

หัวเรื่อง:การผลิตและการแสดงออกของการสร้างกลิ่นรสทางชีวะ(bio-flavor)ของสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Kelp

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนังสือ"คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena" (2007)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรมวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Vibra (2009)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

โปรแกรมวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน Vibra II (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
12345678910...