Search Result of "โปรเจสเตอโรน"

About 24 results
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาเเละเนื้อเยื่อของคอร์ปัสลูเทียมในกระบือไทย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNoboru Manabe

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ความชุกของการติดเชื้อ Trypanosoma evansi ที่ทำให้เกิดอาการแท้งในโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนควบคุมการเจริญพันธุ์ของกุ้งทะเลหลังให้อาหารกระตุ้นการเจริญพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบคุณภาพเซลล์สืบพันธุ์พ่อแม่กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaues vannamei) ที่ได้รับอาหารส่งเสริมการเจริญพันธุ์ ด้วยวิธีโครเมท แอสเสย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การแสดงออกของยีนควบคุมการเจริญพันธุ์ของกุ้งทะเลหลังให้อาหารกระตุ้นการเจริญพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเเละพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในพลาสมาเเละเนื้อเยื่อของคอร์ปัสลูเทียมในกระบือไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เกษกนก ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Reproduction in Dogs and Cats

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชัญญา เก่งระดมกิจ

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:งานด้านปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์, งานชันสูตรโรคสัตว์ด้านปรสิตวิทยา, งานด้านโปรตีนวิเคราะห์, งานด้านซีรั่มวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง, ระบาดวิทยา, การจัดการโคนมในระดับฝูง

Resume

Img

Researcher

นาง นงนุช ภิญโญภานุวัฒน์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อาคม สังข์วรานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Veterinary Entomology, Veterinary Acarology, Veterinary Diagnostic Parasitology, Veterinary Helminthology

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์น้ำ และฮอร์โมนสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

สมรรถภาพการขุน และต้นทุนการขุนของโคเนื้อพันธ์กำแพงแสน และโคลูกผสมพื้นเมืองกำแพงแสน ที่ได้รับอาหารขันที่ระดับแตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์, Imgนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. จำนงจิต ผาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของแมลงในอันดับ Diptera โดยเฉพาะวงศ์ Simuliidae, ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ำ , กีฏวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Animal Reproductive technology

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล, เลคตินจากสิ่งที่มีชีวิตในทะเล, ระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลัง, ชีวผลิตภัณฑ์จากทะเล

Resume

12