Search Result of "โปรตีนไฮโดรไลเสท"

About 72 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากดักแด้ไหมอีรี่เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (2016)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Doner:Thai Cosmetic Cluster

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต

แหล่งทุน:(ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหม (สกว) วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเสทเข้มข้นจากรำข้าวในระดับขยายผล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, Imgธัญลักษณ์ สีลาจันทร์

แหล่งทุน:บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่เพื่ออุตสาหกรรม (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:(ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหม (สกว) วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นบำรุงผิวผสมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าว

ผู้เขียน:Imgกุลวดี ศิลป์ประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุคันธรส ธาดากิตติสาร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 (2012)

ผลงาน:ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ.2555 โครงการ “การวิจัยและพัฒนาการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่โดยเทคโนโลยีทางด้านเอนไซม์” ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม”

นักวิจัย: Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Doner:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1234