Search Result of "โปรตีนไฮโดรไลเซท"

About 48 results
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปปลาทูนา (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณิชาภัทร เดชกำแหง

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปปลาทูนา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น รางวัลที่3 (2020)

ผลงาน:ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า

นักวิจัย: Imgชณิตา จีระกุล Imgมุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 สาขาประมง ม.เกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจาดรังไหมอีรี่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของกลุ่มแม่บ้าน : กรณีศึกษาบ้านบะตากา-บ้านใหม่สามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด.

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือส่วนท้องปลาแซลมอนที่ผ่านการแยกน้ำมันออกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:คุณสมบัติเชิงฟังก์ชั่นและค่าการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากไข่ปลาสวาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เมมเบรนเทคโนโลยีเพื่อผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากของเหลือกระบวนการผลิตเนื้อไก่

ผู้เขียน:Imgมนฤทัย ศรีทองเกิด

ประธานกรรมการ:ImgAnukul Watthanasuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPramuk Parakulsuksatid

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123