Search Result of "โปรตีนสกัด"

About 29 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของโปรตีนสกัดจากดักแด้ไหมต่อการแสดงออกของไซโตไคน์ในเซลล์ไลน์มะเร็งทรวงอก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิดา ชูเกียรติศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.เทวัญ จันทร์วิไลศรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. สุทธิดา ชูเกียรติศิริ

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Cell biology, Immunology

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จากแป้ง สตาร์ชสกัด และโปรตีนสกัดของเมล็ดถั่วเขียว

ผู้เขียน:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, Imgนางจิตธนา แจ่มเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอรพิน ภูมิภมร, รองศาสตราจารย์, ImgSomjit Permsub

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Using the mungbean flour, starch and protein of mungbean were isolated to make various products. The results showed that the noodle which was made from mungbean flour mixed with isolated starch of mungbean VC. 2742 variety had firm thread. The color of mungbean noodle was yellow which was different from the white color of normal noodle. The Khaw – Kreab made from isolated starch of mungbean VC. 2755 variety had white color, thin and crisp. Mungbean milk was made from isolated protein of mungbean VC. 2745 variety, contained 1% CMC, showed the characteristics of milk to be thicken and yellowish color. The taste of beany – flavor of mungbean milk was not pronounced.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 023, Issue 4, Oct 89 - Dec 89, Page 396 - 402 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเป็นพิษและการยับยั้งการกินของแป้งถั่วและโปรตีนสกัดจากแป้งถั่วที่มีต่อด้วงงวงข้าวโพด Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae)

ผู้เขียน:Imgกนกภรณ์ เผ่าวงศ์ษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการห่อก่อนเก็บเกี่ยวต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดงหลังการเก็บเกี่ยว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของกรดอะซิติก กรดซิตริก และน้ำมะนาวต่อองค์ประกอบ และสมบัติของโปรตีนสกัดเข้มข้นจากแมงกะพรุนสายพันธุ์หนัง (Rhopilema hispidum) และสายพันธุ์ลอดช่อง (Lobonema smithii)

Img
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตโปรตีนสกัดที่มีเปปไทด์และไอโซฟลาโวนอะไกลโคนสูงจากกระบวนการหมักกากถั่วเหลืองด้วยเชื้อแลคติกแอซิดแบคทีเรีย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน, Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ, Imgดร.วนิดา ปานอุทัย, Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

Img

งานวิจัย

การศึกษาผลของกระบวนการทางอาหารต่อความเป็นสารก่อภูมิแพ้ในกุ้งแชบ๊วยโดยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทรกานต์ พิภพมงคล, Imgพลตรีภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ, Imgพันเอกนายแพทย์ไพบูลย์ ปุญญฤทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรควิทยาของแมลง(Insect Pathology), ไวรัสและแบคทีเรียที่ใช้กำจัดแมลง, การควบคุมกำจัดแมลงด้วยเชื้อจุลินทรีย์

Resume

Img

Researcher

นาย ฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน (ไม้ผล)

Resume

Img

Researcher

ดร. จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์เศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ, เอนไซม์จากสัตว์น้ำ

Resume

12