Search Result of "โทรคมนาคม"

About 121 results
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการเทคโนโลยีการพิมพ์ที่จัดหาได้สำหรับการใช้งานด้านสื่อสารระยะใกล้ที่แพร่หลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย/Wireless Electronic Label System (WELS)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัมนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

หัวเรื่อง:ระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ในภัยพิบัติ

Img
Img

ที่มา:บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ระบบซื้อสินค้าและบริการอัตโนมัติผ่านเครือข่าย cdma2000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางในการกำกับดูแลเนื้อหา (Content)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการพิมพ์ที่จัดหาได้สำหรับการใช้งานด้านสื่อสารระยะใกล้ที่แพร่หลาย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

หัวเรื่อง:ระบบป้ายแสดงราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย

Img

ที่มา:คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ซอฟต์แวร์ป้องกันการเรียกออกโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

หัวเรื่อง:ระบบบริการตนเองเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่าย cdma ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประวัติศาสตร์กิจการโทรคมนาคมไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวีณ์ บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

หัวเรื่อง:โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภณิดา พวงผกา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ประวัติศาสตร์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของประเทศไทย

Img
Img

ที่มา:ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครนันท์ คิดสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การจัดทำแผนแม่บทวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชยในการประกวดนวัตกรรมโทรคมนาคมไทย ประจำปี พ.ศ. 2552 (Telecom Innovation Award 2009) (2009)

ผลงาน:ระบบสื่อสารแบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ในภัยพิบัติ

นักวิจัย: Imgดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยและพัมนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)

1234567