Search Result of "โท"

About 55112 results
Img

Researcher

ประพันธ์ศักดิ์ ครุฑโท

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพิ่มจากรำข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลต์ที่มีการถูกแทนที่ด้วยอะตอมของสารอินทรีย์และประยุกต์ใช้งานในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการตีเกลียวและการลอกกาวไหมต่อการทนยับและความพลิ้วในผ้าไหม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกฤษณา (Aquilaria crassna) เพื่อผลิตต้นกล้าแบบอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพา ปานแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล, Imgนางสาวพนิดา วงษ์แหวน, Imgนายเจษฎา(ไม่ใช้แล้ว) วงศ์พรหม, Imgปฏิมา ลิขิตธรรมนิตย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติและนิวรอลเน็ตเวิร์คเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกสับปะรดด้วยเครื่อง ทดสอบคุณสมบัติเสียงสะท้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการวิเคราะห์สังกะสีและเหล็กโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี กับวอธีการวาวรังสีเอกซ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการศึกษาดูงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทสาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะเกษตร (เงินรายได้โครงการปริญญาโทการสื่อสารเพื่อการพัฒนา)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...