Search Result of "โท"

About 54992 results
Img

Researcher

ประพันธ์ศักดิ์ ครุฑโท

ที่ทำงาน:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผุ้บริหาร

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การผลิตและแยกสารสกัดมูลค่าเพิ่มจากรำข้าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:ความหลากหลายและชีววิทยาของดอกทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิงในเชิงการค้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงทฤษฏีของซีโอไลต์ที่มีการถูกแทนที่ด้วยอะตอมของสารอินทรีย์และประยุกต์ใช้งานในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางขนาดเล็กที่มีความละเอียดสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องทำความสะอาดข้าวกล้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์มดเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การผลิตกลิ่นแวนิลลาจากต้นปาล์มน้ำมันภายหลังการระเบิดด้วยไอน้ำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุกรรมยีสต์เพื่อเพิ่มการผลิตไบโอเอทานอลจากวัสดุประเภทลิกโนเซลลูโลส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา สีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, Imgดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยด้วยเทคนิคการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การพัฒนาเทคนิคด้านพีซีอาร์เพื่อตรวจจำแนกสปีชีส์ของทอสโพไวรัสที่พบในมะเขือเทศ พริก แตงโม และถั่วลิสงในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพของพืชให้สีดำในการติดสีผมขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ:ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยา การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 การเรียนการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษาเรื่องคำและการสร้างคำ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

12345678910...