Search Result of "โซ่คุณค่า"

About 117 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012)

หัวเรื่อง:อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภูมิภาคอาเซียน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

คีนัว: การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์และพัฒนาโซ่คุณค่าในระดับอุตสาหกรรมอาหารเชิงหน้าที่ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอาทิตย์ พงษ์ทิพย์, Imgผศ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี, Imgรศ.เริงชัย ตันสุชาติ, Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนายฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์, Imgดร.กานต์ธิดา วดีศิริศักดิ์, ImgDr.Tobias Wojciechowski, ImgProf.Dr.Elke Pawelzik, Imgดร.ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์, Imgดร.วิลาสินี จิตต์บรรจง, Imgนางกาญจนา ปรังการ, Imgนายธีระชัย พิมพขันธ์, Imgนายภูมิ ศรีวารีรัตน์, Imgนายอติชาต จักร์คำปัน

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img
123456