Search Result of "โซ่คุณค่า"

About 96 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012)

หัวเรื่อง:อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภูมิภาคอาเซียน

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ครั้งที่ 12 (ThaiVCML 2012)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษาในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นของฝ่ายโรงงาน 2 องค์การสวนยาง

Img

งานวิจัย

การศึกษาโซ่คุณค่าของมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgMr.Sophea Horng, Imgนางสาวปัญญ์ชลี ปราณีตพลกรัง, Imgรศ.ดร.จิรชัย พุทธกุลสมศิริ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารด้วยระบบโซ่ความเย็นและบรรจุภัณฑ์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการโซ่คุณค่าโปรตีนคุณภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
12345