Search Result of "โซเดียมคลอไรด์"

About 93 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของเกลือโซเดียมคลอไรด์และคลอรีนทำความสะอาดต่อการรอดชีวิตของ Vibrio parahaemolyticus ในหอยแมลงภู่ที่อุณหภูมิต่ำ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ

แหล่งทุน:“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิจัย” ปีงบประมาณ 2557

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มโลหะผสมในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียม-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (5)

Img
Img

งานวิจัย

อัตราการเติบโตของลำต้นเหนือดินและใต้ดินของไผ่ 3 ชนิด ที่เลี้ยงในสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุภาวดี แสงพิทักษ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการหมักซีอิ้วจากข้าวเหนียวดำและถั่วดำ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Pao Chuan Hsieh

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345