Search Result of "โซเดียม"

About 324 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมเกลือลดโซเดียมเพื่อสุขภาพ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชุษณา เมฆโหรา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgนางสาววาสนา นาราศรี, Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:ทุนวิจัย IFRPD ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ประจำปี 2558, สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...