Search Result of "โซลเจล"

About 87 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์อลูมิน่า โดยกระบวนการ โซล-เจล (2000)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษานวัตกรรมการเคลือบผิวยางด้วยสารช่วยจับตัวในรูปสารประกอบเชิงซ้อนโดยเทคนิคโซล-เจล (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์วัสดุผงอนุภาคนาโนนิกเกิลเฟอร์ไรท์ ด้วยวิธีโซล-เจล โดยใช้ว่านหางจระเข้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒิชัย วงศ์ณะรัตน์

แหล่งทุน:โครงการทุนอุดหนุนงานวิจัยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสาสตร์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์-ซิงค์ออกไซด์-เซอร์โคเนียมไดออกไซด์ด้วยกระบวนการโซล-เจล สำหรับเร่งปฏิกิริยาในการเติมไฮโดรเจนของคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตเมทานอล (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345