Search Result of "โชติช่วง ทัพวงศ์"

About 6 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแพร่ระบาดของยาบ้า "ศึกษาเฉพาะกรณี นักเรียนมัธยมของโรงเรียนในเขตพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5"

ผู้เขียน:Imgถึงพร ปานทอง

ประธานกรรมการ:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (ศึกษากรณีเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล 2)

ผู้เขียน:Imgวชิรพงษ์ แก้วดวง

ประธานกรรมการ:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดคดียาบ้าในชายวัยทำงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีผ้ต้องขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

ผู้เขียน:Imgเพชราภรณ์ หิรัญบูรณะ

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นพยานศาลในคดีอาญา

ผู้เขียน:ImgSutthisak JITPIMONMAS

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยท่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของข้าราชการ ตำรวจซึ่งมีต่อการที่รัฐอนุญาตให้เล่นการพนัน โดยถูกต้องตามกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะ เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และฝ่ายสอบสวนคดีอาญาของสถานีตำรวจ

ผู้เขียน:Imgเพทาย ทัพมงคล

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพิทักษ์สิทธิจำเลยในคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณี การรับรู้สิทธิของจำเลยและการใช้สิทธิตามกฎหมาย

ผู้เขียน:Imgยุทธนา เจ้าดูรี

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgโชติช่วง ทัพวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection