Search Result of "โจ๊ก"

About 53 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเต้าหู้ปลาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เห็ด และการพัฒนาโจ๊ก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:บริษัทแปซิฟิค แปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กปลายข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่มีธาตุเหล็กสูง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, Imgนางอุไร เผ่าสังข์ทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

คุณภาพโปรตีนของโจ๊กสมุนไพรกึ่งสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การแปรรูปข้าวสำหรับผลิตโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปโดยใช้ twin screw extruder (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

123