Search Result of "โควิด-19"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมจีนสมัยใหม่

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์แรงงาน

Resume

Img

งานวิจัย

การถอดบทเรียนแอพพลิเคชั่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษา (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

Img
Img

Researcher

ดร. รัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ, โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน, สารเสพติด

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการแนะแนว, จิตวิทยาการให้คำปรึกษา, จิตวิทยาครอบครัว, จิตวิทยทาการปรับพฤติกรรม, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมขวัญ สิงห์วี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาชุมชน, จิตวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. พรพิศ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตัวแบบลอการิทึมเชิงเส้น, การประเมินความตกลง, การวิเคราะห์เชิงสถิติ

Resume

12