Search Result of "โคราช"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาการมวยไทยและมวยโบราณโคราช ลพบุรี ไชยา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การแจกกระจายและสถานภาพของโลหะหนักในดินนาแอ่งโคราชของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาคำสื่อจินตภาพในเพลงโคราช ของกำปั่น บ้านแท่น

ผู้เขียน:Imgวุธยา สืบเทพ

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญเหลือ ใจมโน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิภากร วงศ์ไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบศักยภาพของดินที่ใช้ปลูกพืชอาหารสัตว์ในบริเวณแอ่งโคราช

ผู้เขียน:Imgนพดล ประยูรสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการร่วม:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

หัวเรื่อง:พัฒนาการมวยไทยและมวยโบราณโคราช ลพบุรี ไชยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดิน โดยวิธีการวิเคราะห์ดินทางเคมีและการตอบสนองต่อปุ๋ยฟอสฟอรัสของข้าวโพดที่ปลูกในชุดดินองครักษ์ โคราช ลี้ ปากช่อง ชัยบาดาล และหินซ้อน

ผู้เขียน:Imgศิริขวัญ ภู่นา

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพแวดล้อมการแพร่กระจายและสมบัติของดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:สภาพแวดล้อมการแพร่กระจายและสมบัติของดินที่ได้รับอิทธิพลของเกลือในแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

123