Search Result of "โครงสร้างหลักสูตร"

About 3 results
Img

Researcher

นาง วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ , การอ่านภาษาเยอรมัน

Resume

Img

ที่มา:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตร (ภาษาเยอรมัน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับบปรับปรุง พ.ศ. 2548

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว นุชนาฎ สัตยากวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Resume