Search Result of "โครงสร้างต้นทุน"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตน้ำดื่มเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุมพล วรสายัณห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิดา มงคลรัตนกาล

แหล่งทุน:โรงนมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนของการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ระดับวิสาหกิจชุมชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร

ผู้เขียน:Imgสุนิดา อัศวสืบสกุล

ประธานกรรมการ:ImgThanit Duthpongsiriporn

กรรมการร่วม:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างการผลิต การตลาด และโครงสร้างต้นทุนการผลิตไข่ไก่ สุกร ไก่เนื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างต้นทุนและการแข่งขันของธุรกิจค้าส่งน้ำแข็ง: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgประเสริฐพร จิรชูสกุล

ประธานกรรมการ:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการร่วม:Imgเรวัตร ธรรมาอภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยและการจัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ : กรณีศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgประพืด อักษรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมชาย สิริเธียรทรรศน์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน : กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgอรุโณทัย อุณหหิรัญพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Information Systems Engineering, System Analysis and Design , Food Traceability, Food Safety

Resume

Img

Researcher

นาย สมบูรณ์ สาระพัด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การบัญชีบริหาร, การสอบบัญชี, การบัญชีการเงิน, การบัญชีต้นทุน

Resume

Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Decision Analysis, Optimization, Simulation

Resume