Search Result of "โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก"

About 43 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการลดคลอไรด์ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgยุทธการ มณีจันทร์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลวดี สมบูรณ์วิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:data science, data mining, database, information retrieval, information system, ฺBig Data

Resume

123