Search Result of "โครงสร้างความเป็นเจ้าของ"

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพัชราภรณ์ เกลียวแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการร่วม:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กลไกการกำกับดูแลกิจการ: ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ผู้เขียน:Imgณัฏฐพัชร์ ธรรมนุสาร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgKwansagool Tengamnuay

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ผลกระทบส่วนเพิ่มของโครงสร้างความเป็นเจ้าของที่มีต่อมูลค่าของกิจการ: หลักฐานจากบริษัทจดทะเบียนใน SET100

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอุษา วงศ์สอนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี ภาษีอากร การจัดการทั่วไป

Resume