Search Result of "โครงสร้างคณะกรรมการ"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโครงกสร้างคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนกับมูลค่ากิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนใน SET 100

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, Imgนายศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ศรายุทธ เรืองสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Financial Statement Analysis, Market Based Accounting Research, Corporate Governance

Resume

Img

Researcher

นาง วิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, บัญชีบริหาร, ต้นทุน,

Resume

Img

Researcher

ดร. ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี

Resume