Search Result of "โครงสร้าง"

About 2755 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการชะละลายโลหะหนักจากมอร์ตาร์ที่ใช้เถ้าหนักจากแม่เมาะและกาลากาแทนที่ทราย

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การพัฒนาวัสดุจีโอโพลีเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:คุณสมบัติระยะยาวของจีโอโพลีเมอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าภาคเกษตร(FTA)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกพ่อพันธุ์กำแพงแสนเพื่อใช้ผลิตน้ำเชื้อ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...