Search Result of "โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ"

About 34 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การจัดการพลังงานในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน เพื่อรองรับการทำงานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2555 (The 6th Graduate Research Conference 2012, GRC 2012)

หัวเรื่อง:การพยาการณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34 (The 34th Electrical Engineering Conference, EECON-34)

หัวเรื่อง:การทำเสถียรภาพระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะด้วย SMES ชนิดพื้นที่กว้างควบคุมด้วยลีสสแควร์ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การหาราคาค่าไฟฟ้าสมดุลสำหรับแหล่งพลังงานทดแทนในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 35 (The 35th Electrical Engineering Conference)

หัวเรื่อง:การศึกษาการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะโดยวิธีถดถอยพหุคูณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าระยะสั้นในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ

ผู้เขียน:Imgสุธาสินี โพธิ์อ่อง

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgคมสันต์ หงษ์สมบัติ

Img
Img

Researcher

ดร. ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power Electronic

Resume

Img

งานวิจัย

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, อาจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (38)

12