Search Result of "โครงการรถไฟฟ้า"

About 158 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาระดับความดังเสียงรถไฟฟ้าที่มีผลต่อโรงพยาบาลตำรวจ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

รถไฟฟ้า 2 ล้อแบบสมดุล (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.PAIROTE THONGPRASRI, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

12345678