Search Result of "โครงการพัฒนาแหล่งน้้า"

About 4 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้้าบางนรา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้าแห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้้าบางนรา

Img

Researcher

ดร. วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume