Search Result of "โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาความเหมาะสมในแนวทางเผื่อเลือก โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 4 และความต้องการพลังงานในอนาคตพื้นที่ตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Img

ที่มา:บริษัท เอ็นทิค จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาค่าการดูดกลืนความสั่นสะเทือนของชั้นดินและชั้นหินการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีเจาะลอดในพื้นที่แหล่งหินตัดสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และหอระฆังวัดตะหนู จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ อำเภอวังน้อย-อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:ImgRattanachai NAMCHWAT

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุนวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติคู่ขนานเอราวัณ-ระยอง-บางปะกง ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgภาณี ชาญเชาว์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนต่อโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgจิร จบหิมเวศน์

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ บริเวณแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย-สหภาพพม่า จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:ImgSongsree SIRIKEADKORN

ประธานกรรมการ:Imgนายประคอง อินทรจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสังคมนกระหว่างป่าธรรมชาติและป่าที่ถูกรบกวนตามแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย พรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาสังคม, การวางแผนนโยบาย

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12