Search Result of "โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้วิธีการประเมินผลโครงการอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานส่งน้ำของระบบส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาเรื่องน้ำในเขตโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลอง AISP เพื่อบริหารและจัดการน้ำในโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

ผู้เขียน:Imgชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ

ประธานกรรมการ:Imgชัชชม ชมประดิษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสนั่น ศิริอ่อน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พลวัตการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โดยแบบจำลอง WEAP

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์พลวัตการใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่โดยแบบจำลอง WEAP

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเขตโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่

ผู้เขียน:Imgวรวิมล จอกชาวใต้

ประธานกรรมการ:Imgดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศัลยา สุขะนิวัตติ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่12

หัวเรื่อง:การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและความต้องการน้ำในพื้รที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ด้วยภาพดาวเทียม MODIS หลายช่วงเวลา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การติดตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและความต้องการน้ำในพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ด้วยภาพดาวเทียม MODIS หลายช่วงเวลา

12