Search Result of "โคพันธุ์กำแพงแสน"

About 31 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิต Polyclonal Antibodies เพื่อตรวจสอบปริมาณโปรตีน Calpastatin ในเนื้อโคพันธุ์กำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgปิยะดา ทวิชศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKunya Tuntivisoottikul, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgJutarat Sethakul

กรรมการวิชารอง:Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:คุณลักษณะทางกายภาพของกระเพาะโคพันธุ์กำแพงแสนที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแบบปลอดภัย

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวืทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 งานวิจัยก้าวหน้า วิชาการเข้มแข็ง

หัวเรื่อง:ผลของกาารเสริมกวาวเครือขาวในสูตรอาหารของโคขุนพันธุ์กำแพงแสนต่อสมรถถภาพการผลิต ตุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตโครุ่นพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

Img

Researcher

ดร. สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาทางการสืบพันธุ์ของสัตว์ การผลิตโคเนื้อและกระบือ ประสาทวิทยาต่อมไร้ท่อ

Resume

Img

Researcher

นาย ริเชษฐ์ พึ่งชัย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงโคเนื้อ, การผสมเทียม

Resume

Img
Img

Researcher

นาย วิสูตร ไมตรีจิตต์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง ทวีพร เรืองพริ้ม

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตกระบือและโค) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) และเถาผักบุ้งแห้ง (Impomoea aquatica Forsk) เป็นแหล่งอาหารหยาบในการขุนโคพันธุ์กำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgสุรชัย เปี่ยมคล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12