Search Result of "โค"

About 3290 results
Img

ที่มา:บริษัท ดีเค โคโคสน จำกัด

หัวเรื่อง:น้ำกะทิเข้มข้นบรรจุกระป๋อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการโคนมไทยในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงาบาลสัตว์ Update วิชาการโคนมไทย 2553

หัวเรื่อง:ปัญหากีบและขาเจ็บต่อระบบสืบพันธุ์ในโคนม

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี 2548

หัวเรื่อง:วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรม, ภูมินิทัศน์ถิ่น, บิณฑบาตเรือ และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร"

หัวเรื่อง:การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Img

ที่มา:ประชุมวิชาโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปร|1

หัวเรื่อง:400101

Img
Img

ที่มา:ประชุมวิชาการโคนม 2549 "อุตสาหกรรมโคนมไทยกับการแข่งขันในอนาครและการปรับตัวของเกษตรกรไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวัคซีนต่อต้านเห็บโค (Boophilus microplus) การแยกและค้นหาลักษณะเฉพาะของแอนจิเจนที่มีศักยภาพของเห็บโค (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาโคพื้นเมือง เพื่อยกระดับสมรรถภาพการผลิตโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคพันธุ์กำแพงแสน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปรีชา อินนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม(ตอนที่ ๒) (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

50 ปี การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคนม (2012)

ผู้แต่ง:ImgMr.Jarernsak Salakij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการอาหารระยะคลอดในโคนม (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theera Rukkwamsuk, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หน้าที่และประโยชน์ของโคเอ็นไซม์ คิวเทน (2012)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattanan Panjaworayan T-Thienprasert, Associate Professor,

วารสาร:

12345678910...