Search Result of "โกมล แพรกทอง"

About 38 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน : กรณีศึกษาชุมชนบางแห่งในผืนป่าตะวันตก ประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธีรกานต์ ศรีไทยรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgTeunchai Noochdumrong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเศรษฐกิจ-สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน: กรณีศึกษากลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนงคราญ วงศ์ตะวัน

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgTeunchai Noochdumrong

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:มูลค่าทางนันทนาการของวนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgภัทร อินทรไพโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgอำพล ลิ่มคำ

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้เขียน:Imgวิโรจน์ ทองอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของโครงการแจกจ่ายกล้าไม้ของสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักรราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgธงไชย สุขแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกระจายอำนาจการควบคุมไฟป่าไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgจีระศักดิ์ แสนขัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการอุทยานแห่งชาติ กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgนพดล ฮมแสน

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนีกร เศรษโฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้ข้อมูลจาการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแบ่งเขตจัดการอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวงจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgศักดิ์สิทธิ์ ศรีทับทิม

ประธานกรรมการ:Imgวันชัย อรุณประภารัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานป่าไม้เขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ผู้เขียน:Imgบวรศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้

ผู้เขียน:Imgมณีนุช คราประยูร

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Greening and Homegarden Development : A Case Study at Ban Thung Soong Village, Ao Luek, Krabi, Thailand

ผู้เขียน:

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สิ่งจูงใจสำหรับการมีส่วนร่วมของราษฎรในการควบคุมไฟป่า พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงบ้านโพนสว่าง-ป่าปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ผู้เขียน:Imgสิงขร รักษมณี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดับไฟป่าจังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgปกครอง ทองเนื้อแข็ง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติ โครงการหมู่บ้านป่าไม้ กรณีศึกษาโครงการหมู่บ้านป่าไม้โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgจิรชีพ ดิษฐานุพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น จังหวัดสระบุรี

ผู้เขียน:Imgสมบูรณ์ อำพนพนารัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ไม้ไผ่และหน่อไม้ของราษฏรจากป่าธรรมชาติของราษฎรในตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgยุวดี บุญลาภ

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

12