Search Result of "แฮพโพลไทป์"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายแฮพโพลไทป์ของม้าน้ำหนามในน่านน้ำไทย (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. สุวิมล อุทัยรัศมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า กายวิภาคของไม้ต้น พฤกษเคมี

Resume

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของม้าน้ำ และการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อใช้บริหารจัดการตามอนุสัญญา CITES (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชลินทร วิลัยศร

แหล่งทุน:กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย กุศล ตั้งใจพิทักษ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume