Search Result of "แอมีลอยด์"

About 10 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสารสนเทศการจัดการสุขภาพและผลผลิตระดับฝูงในฟาร์มโคนมรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:กลุ่มอาการอุบัติใหม่: โรคข้อที่เกิดจากการสะสมโปรตีนแอมีลอยด์แบบข้างเดียวในไก่ที่มาจากฟาร์มสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการค้าในประเทศไทย

Img

งานวิจัย

เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบสารกำหนดชีวภาพระบุการสัมผัสใยหิน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนุชจนาถ หีบแก้ว

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

นาย สุวิชัย โรจนเสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา (Physiology), ชีวเคมี (Biochemistry), พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering), เกษตรศาสตร์ (Agriculture), การพัฒนาวัคซีนป้องกันเลปโตสโปโรซีส (Leptospira Vaccine Development), ไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics)

Resume