Search Result of "แอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:มัลติมอเตอร์ไดร์สำหรับหุ่นยนต์และแอพพลิเคชั่นทางอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, อาจารย์

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume