Search Result of "แอพพลิเคชั่น"

About 76 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนอาหารก่อนวันหมดอายุบนแอนดรอยด์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวธมลวรรณ กลิ่นระรวย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวธมลวรรณ กลิ่นระรวย

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนงานวิจัยนิสิตปริญญาตรี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก ด้วย HTML5 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ระบบแอพพลิเคชั่นร้านขายขนมไทยออนไลน์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทนุวงศ์ จักษุพา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว นัชชา ศรีไม้

แหล่งทุน:โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
1234