Search Result of "แอพพลิเคชัน"

About 28 results
Img
Img

งานวิจัย

การประมาณตำแหน่งและทิศทางของวัตถุระนาบในภาพที่มีสัญญาณรบกวน สำหรับแอพพลิเคชันลงจอด UAV (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอพพลิเคชันสมุนไพรและตำรายาไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ที่มา:ไฟฟ้าสาร

หัวเรื่อง:การปรับปรุงความถูกต้องของ Microsoft Kinect ในการสร้างพื้นผิว 3D และแอพพลิเคชันทางการแพทย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการดำเนินชีวิตกับการเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของเจนเนอเรชันวายที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgชัย ฉายวิวัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เว็บเบสแอพพลิเคชันเพื่อการจัดการ โครงการพัฒนาวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgภัทรนุช ชุ่มวิเศษ

ประธานกรรมการ:Imgนายประดนเดช นีละคุปต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ระดับปริญาตรีครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ระบบส่งการบ้านออนไลน์สาหรับโจทย์คณิตศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม

Img
Img

Researcher

นางสาว สุวพร ผาสุก, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Labor in Agriculture, Economics of Food consumption, Project Impact Evaluation

Resume

Img

Researcher

นางสาว บุญรัตน์ เผดิมรอด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย อรัญ ประกอบสัญท์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง, วิศวกรรมพลังงาน

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรในพื้นที่สูง, การประยุกต์แบบจำลอง Multi-Agent System เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน, การประยุกต์แบบจำลอง Positive Mathematical Programming เพื่อการวิเคราะห์นโยบาย, การวิเคราะห์การจัดสรรทรัพยากรและการจัดการโดยใช้แบบจำลอง Linear Programming

Resume

Img

Researcher

ดร. ชยันต์ พิภพลาภอนันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

12