Search Result of "แอปพลิเคชัน"

About 89 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อการประเมินสุขภาพของต้นไม้ป่าชายเลนโดยใช้โดรนในการถ่ายภาพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ออ พรานไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแอปพลิเคชันการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมบนโทรศัพท์มือถือ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345