Search Result of "แอนแทรคโนส"

About 322 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเปรียบเทียบยีน Pathogenesis-Related Protein 10 (PR10) ระหว่างพริกสายพันธุ์ต้านทาน และอ่อนแอต่อโรคแอนแทรคโนส (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพิชญภา มหาสุข

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
12345678910...