Search Result of "แอนแทรกโนส"

About 60 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้พืชสมุนไพรควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของสารสกัดจากใบสักต่อการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในกล้วยหอมทอง (2018)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.นาตยา มนตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.นาตยา มนตรี

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบวัดดีเอ็นเอของเชื้อรา สาเหตุโรคแอนแทรกโนสในเมล็ดพริก (2019)

หัวหน้าโครงการ:ดร.พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สวิตา สุวรรณรัตน์, อาจารย์, Imgดร.นบชุลี ชีวีวัฒนากูล, Imgดร.พรรษมณฑ์ ริจิรวนิช

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123