Search Result of "แอนนา แสบงบาล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโครงการทันตสุขศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทันตสุขภาพในผู้ปกครองเด็ก อายุ 5-8 ปี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้เขียน:Imgแอนนา แสบงบาล

ประธานกรรมการ:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)