Search Result of "แหล่งพันธุกรรม"

About 41 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

นำเสนอผลงานดีเด่นภาคบรรยาย (2017)

ผลงาน:แหล่งพันธุกรรมของกลุ่มชนิดรักใหญ่ เพื่อการคัดเลือกแม่ไม้พันธุ์ดีในการผลิตยางรักของไทย

นักวิจัย: Imgสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgแก้วนภา กิตติบรรพชา

Doner:กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวืป่าและพันธุ์พืช การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อสภาพแล้งโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวป่าร่วมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดลักษณะความหวานของข้าวฟ่างหวานจากแหล่งพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 3 แหล่ง

ผู้เขียน:Imgธนวรรณ พรมขลิบนิล

ประธานกรรมการ:Imgนางนพพร คล้ายพงษ์พันธุ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อสภาพแล้งโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวป่า ร่วมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อสภาพแล้งโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวป่า ร่วมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน

123